Në AHI Carrier SE Europe Single Member SA, ne krijojmë një mjedis pune mikëpritës i cili ofron mundësi të barabarta për zhvillim profesional. Ne zbatojmë programe trajnimi për të gjitha pozicionet e punës të cilat fuqizojnë punonjësit që të rriten si profesionistë. Si një kompani në zhvillim, ne shpesh jemi duke kërkuar talente të reja për t’u bashkuar me mjedisin tonë dinamik.

Përzgjedhja e rekrutëve të jashtëm bëhet sipas hapave të mëposhtëm:

1Dorëzoni CV

Kandidatët e interesuar për t’u bashkuar me ne duhet të dërgojnë CV-në e tyre në e-mail në: [email protected]

Të gjitha CV-të duhet të dorëzohen në gjuhën angleze. Departamenti i Burimeve Njerëzore mbledh të gjitha CV-të e ardhura në një bazë të të dhënave sipas specializimit të secilit kandidat. Të gjitha CV-të mbahen për një vit dhe pastaj fshihen përgjithmonë. AHI Carrier SE Europe Single Member SA vërteton që informacioni personal i zbuluar përmes rezymeve mbahet konfidencial dhe nuk u komunikohet në asnjë mënyrë palëve të treta (sipas Ligjit Grek 2472/97 dhe Ligjit Grek 2819/2000 për mbrojtjen e të dhënave personale).

2 Vlerësimi i CV

Kur ka një vend të lirë pune, të gjitha CV-të në dispozicion vlerësohen përkundrejt kërkesave parakusht për pozicionin specifik. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

3 Intervista të Bazuar në Aftësi

Të gjithë kandidatët e përzgjedhur janë të ftuar për një intervistë të bazuar në aftësi. Gjatë çdo interviste, vëmendje e veçantë i kushtohet njohurive, përvojës, aftësive dhe sjelljeve thelbësore për të performuar në mënyrë efektive brenda punës.

4 Përgjigje me shkrim

Në të gjitha fazat e procesit, kandidatët mbahen të informuar për statusin e aplikimit të tyre përmes telefonit ose me një përgjigje me shkrim përmes email-it.

5 Oferta e Punës

Nëse një kandidat arrin me sukses fazën përfundimtare, kandidati merr një ofertë me detajet e pozicionit, kompensimit dhe përfitimeve të mundësuara. Read our Recruitment Privacy Notice

Bisedo me Carrier Albania